caritas kleurOmdat het ons een zorg is! Helpen waar geen helper is.

De vraag wordt wel eens gesteld... Wat doet caritas nu eigenlijk? Waar staan ze voor? Doen ze überhaupt wel iets? Het caritasbestuur heeft altijd gewerkt in de luwte en wil nu meer in beeld komen, omdat het nodig is door de veranderde maatschappelijke situatie.

Een parochie heeft de opdracht geloof ‘te leren’, ‘te vieren’ en ‘te dienen’. En bij de opdracht dienstbaar te zijn, komt het caritasbestuur in beeld. Daar waar mensen uitgedaagd worden, vanuit hun geloof, zorg te dragen voor medeparochianen en mensen waar ook ter wereld, kan en moet het caritasbestuur ondersteunend aanwezig zijn. Het caritasbestuur zorgt dat mensen aan de rand niet vergeten worden in de rush van de alledaagse taken van de parochie.

Wat gebeurt er op dit moment vanuit het caritasbestuur?

De caritas biedt via het Noodfonds hulp aan mensen die tussen de mazen van het sociale netwerk vallen. Hulst voor Elkaar zorgt voor de screening. Soms komen er ook vragen vanuit de geloofsgemeenschappen om mensen financiële steun te bieden. Bijvoorbeeld via de leden van het pastorale team.

Structurele bijdragen zijn er aan:                                                           rekeningnummer:  NL80 RABO 0172 4606 38
 • Sinterklaasacties
 • De plaatselijke afdelingen Zonnebloem
 • Stichting Kadoos (Kloosterzande)
 • Stichting De Melkkan (Hulst)
 • Stichting De Voedselbank
 • Vluchtelingenwerk Nederland
 • Ziekenbezoekgroep
 • Rouwzorg
 • De diaconale projecten van het bisdom
  [Nieuwe Diaconie in de Nieuwe Parochie; Uitzicht door inzet (baanloosheid); Geloof in je toekomst (jongeren in kansarme situaties); Parochies aan de slag voor de kwetsbaren (publiciteit en zichtbaarheid); Vluchtelingen voor vluchtelingen]
 • ·Amnesty International
 • Artsen zonder grenzen
 • Memisa
 • Steun aan onze missionarissen
  [Pater Marcel Mangnus, Missionarissen van Afrika (Witte Paters) – Tanzania; Pater Swinne, Orde der Camilianen – Colombia; Pater Nijsten - Missionarissen Oblaten van de Onbevlekte Maagd Maria (Oblaten van Maria) – Suriname; Stichting pater Dobbelaar – Lazaristen (Congregatie der Missie) – Ethiopië]
 • Vastenactie
 • Stichting Vluchteling

 

Wat zijn de speerpunten in de activiteiten van caritas voor de komende jaren?

 • Vanaf de 40 dagentijd 2017 wil de caritas proberen om ieder jaar een project gedragen door iemand afkomstig uit Oost-Zeeuws-Vlaanderen voor te dragen als Vastenactieproject om zo de betrokkenheid van de vrijwillig(st)ers en parochianen te stimuleren en het enthousiasme voor de Vastenactie hoog te houden.
 • Doorheen de jaren ontdekken we steeds meer dat de geëigende kanalen om in contact te komen met mensen die een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken steeds minder werken. Er komen steeds minder signalen binnen vanuit de parochie, zowel vanuit de (diaconale) vrijwillig(st)ers actief in de plaatselijke kernen, als via de leden van het pastorale team. De bijna vanzelfsprekende lijntjes vanuit het verleden verdampen meer en meer. Ook de signaalfunctie via de officiële instanties zoals Hulst voor Elkaar (gemeente Hulst) en Aan Z (gemeente Terneuzen) is minimaal. We moeten op zoek naar andere kanalen van communicatie en bekendmaking van het werk van caritas. We weten namelijk met zekerheid dat de nood er de laatste jaren niet minder op geworden is, steeds meer mensen glippen door de mazen van het sociale vangnet.
 • We willen de komende jaren de contacten tussen de drie caritasbesturen in Zeeuws-Vlaanderen intensiveren. Om een goede diaconale werking in Zeeuws-Vlaanderen te garanderen voor de toekomst, lijkt een regelmatig overleg en het delen van ervaringen, essentieel.

Mensen wordt wakker,
wrijf je ogen uit, en kijk om je heen:
zie de nood van de mensen, dichtbij en veraf.
Wordt wakker en kijk niet weg,
vlucht niet in allerlei excuses.
Wordt wakker!

 

Wanneer u contact zoekt met de parochiële caritasinstelling, kunt u mailen naar het e-mailadres:
Wanneer het zorgvragen betreft, kunt u mailen naar het e-mailadres:

Brief van de Nederlandse bisschoppen

Brief van de Nederlandse bisschoppen ter bemoediging van allen die vanuit parochies bezig zijn met caritas en diaconie

Broeders en zusters,logo nederlandse bisschoppen
Caritas en diaconie maken het verschil in het leven van mensen. Waar het leven wordt bedreigd, waar mensen zorg nodig hebben, geven caritas en diaconie kracht. Caritas is het Latijnse woord voor ‘liefde’, naastenliefde. Het Griekse woord diaconie betekent '' 'dienstbaarheid’. Diaconie vloeit voort uit caritas.

De samenleving staat onder druk. Door de ecologische en de sociale crisis raken mensen van elkaar verwijderd. Het Armoederapport van de Kerken in 2023 laat zien dat een miljoen Nederlanders in armoede leeft. De groeiende armoede, maar ook de komst van vluchtelingen en migranten roepen ons op om in actie te komen. Christus geeft ons het voorbeeld door oog te hebben voor mensen, juist voor hen die aan de rand van de samenleving staan. Christus zegt: "Al wat gij gedaan hebt voor een dezer geringsten van mijn broeders hebt gij voor Mij gedaan" (Mattheus 25:40). Hij laat ons zien hoe we het goede nieuws kunnen verspreiden, ook nu in onze tijd, door de straat op te gaan naar de plaatsen waar de mensen die onze zorg nodig hebben wonen, waar we onze broeders en zusters kunnen ontmoeten, hun verhalen kunnen horen en het gezicht van Christus kunnen zien.

Paus Franciscus herinnert er ons in zijn encycliek Fratelli tutti (2020) aan dat we broeders en zusters zijn, kinderen van één Vader. We zijn daarom allemaal gelijk in waardigheid. Anderen mogen rekenen op ons. Mensen met hun noden en zorgen zijn niet alleen doelgroep van onze zorg. Ze zijn gelijkwaardige partners. Eigenlijk gaan we met ‘lege handen’ naar anderen die onze hulp nodig hebben. Zij veranderen ons. Zij verdiepen ons geloof. Paus Benedictus XVI vroeg ons om ontmoetingen met armen en mensen in nood te zien als een ontmoeting met Christus die 'het leven een nieuwe horizon en een beslissende richting geeft' (Deus Caritas Est,1).

De opdracht tot christelijke naastenliefde is meer dan de oproep tot solidariteit en gerechtigheid. Paus Benedictus XVI laat in zijn encycliek Deus Caritas Est (2005) zien dat solidariteit en gerechtigheid
vanuit de liefde van Christus geworteld zijn in de liefde voor de naaste. Hij wijst naar het verhaal van de barmhartige Samaritaan (Lucas 10,25-37), de uitgestoten vreemdeling, die ongevraagd iemand, die hem
minacht, helpt. Niet de waan van de dag of een politieke ideologie bepalen de daadwerkelijke inzet voor armen en uitgestotenen, maar het geloof in de liefde van God voor mensen. Het zichtbaar maken van
die liefde is het hart van caritas en diaconie. Iedereen kan liefde geven. Iedereen mag liefde ontvangen.

Christus roept ons op om de samenleving te dienen vanuit caritas en diaconie. Daar zijn we allemaal door de doop toe geroepen. Paus Franciscus wijst daar telkens op. Hij vraagt ons om caritas en diaconie te bewaren in het hart van de Kerk, zodat de Kerk zelf een sterk instrument van barmhartigheid in de samenleving kan blijven. In die geest werken mensen vanuit parochies samen met bondgenoten waaronder SchuldHulpMaatje en de Voedselbanken, maar ook met de overheid die we vragen iedereen de mogelijkheden en kansen te geven om mee te kunnen doen.

Velen zetten zich vanuit parochies dagelijks in voor caritas en diaconie, georganiseerd in Parochiële Caritas Instellingen en in werkgroepen of ongeorganiseerd, vaak onzichtbaar. Ze ondersteunen zieken,
ouderen en hen die met verlies te maken hebben. Kwetsbare mensen ontvangen hulp op materieel vlak. Ook ondersteunen parochies projecten in andere landen. Het Armoederapport 2023 toont aan dat de
caritatieve en diaconale kracht vanuit de Kerk groot is.

Paus Franciscus pleit voor een 'diaconaal geweten', door vorming en gebed. Kunnen we caritas en diaconie versterken en waar afwezig terugbrengen in het hart van onze parochiegemeenschappen? Kunnen we de samenleving het gezicht van Christus laten zien door onze broeders en zusters die onze zorg vragen te ontmoeten van hart tot hart en tijd voor elkaar te nemen? Kunnen we Christus ontmoeten in de eenzame, in de rouwende, in de vluchteling en de migrant, in de dakloze en de verstotene?

Dan kunnen we met nieuwe ogen kijken en met nieuwe oren luisteren naar de verhalen van onze broeders en zusters die wij willen dienen. Hun verhalen veranderen ons hart, verdiepen ons geloof, vernieuwen onze parochiegemeenschap en verbeteren de samenleving zodat de contouren van het Koninkrijk van God zichtbaar worden.

Wij wensen u veel zegen toe bij uw inzet voor caritas en diaconie. Moge de heilige Geest ons blijven inspireren opdat caritas en diaconie in het hart van onze Kerk blijven.

De rooms-katholieke bisschoppen van Nederland
Utrecht, Pinksteren 2023