geld muntenAlle kerken in Nederland zijn voor hun inkomsten volkomen afhankelijk van de vrijwillige bijdrage van hun leden.
Dat geldt ook voor de parochie H. Maria Sterre der Zee. Alleen door de vrijwillige bijdragen van de parochianen kan de parochie blijven bestaan.

Elk jaar wordt in januari de actie kerkbalans gehouden, waarin de kerken gezamenlijk actie voeren om zoveel mogelijk aandacht te vragen voor de benarde financiële situatie en de leden verzoeken hun bijdrage over te maken op de rekening van de parochiekern.

De parochiebijdrage

Het bisdom hanteert als advies voor de hoogte van de parochiebijdrage een bedrag van minimaal € 156,00 per jaar (2023). Dit is ongeveer 1% van het minimuminkomen. Het spreekt voor zich dat een hoger bedrag, als dat voor u haalbaar is, zeer welkom is.

kerkbalans
Veel parochianen betalen al jaren trouw de jaarlijkse bijdrage aan het plaatselijke parochiefonds. Daarvoor is een woord van dank op zijn plaats! Hier staat tegenover, dat de nota’s in verband met uitvaart-, huwelijks- en crematoriumdiensten voor parochianen, die deelnemen aan het parochiefonds, verlaagd worden met de parochiebijdragen die betaald zijn in de 3 jaren voorafgaand aan het overlijden en/of het huwelijk.
De werkgroepen die jaarlijks actief zijn voor de parochiebijdrage verschaffen hierover informatie tijdens de jaarlijkse inzamelingsperiode ‘Kerkbalans’ in januari. Menige parochiekern is mede daardoor (lang) uit de rode cijfers gebleven. Thans dreigt de balans naar de andere kant door te slaan.


Jongeren en jonge gezinnen

Verheugend is dat in de jongere generatie het besef leeft, dat ‘Kerk’ iets te bieden heeft. Bij belangrijke momenten in het leven vragen ouders om de sacramenten voor hun kinderen met de voorbereiding en begeleiding, die daarbij hoort.
Regelmatig zien wij dat deze ouders met hun kind ook deelnemen aan gezinsvieringen rond de grote feestdagen, aan terugkomvieringen na Doopsel en Eerste Communie; we ontmoeten hen bij gezinsvieringen gedurende het jaar in samenwerking met de scholen in een aantal vieringen, waarin het kind meer centraal staat. In diverse parochiekernen staat er een kinderkoor klaar, dat wordt geleid.

Daarenboven pleit ook de jongere generatie voor het behoud van het eigen kerkgebouw in de eigen parochiekern. Bovendien stelt ook de nieuwe generatie de aanwezigheid van pastores op prijs. Niet minder vraagt dat ook om vorming en toerusting van de vrijwilligers in de parochie. En dat is heel goed! Maar het kost ook wat. En dat kun je niet alleen bij de oudste generatie laten liggen.
De werkgroepen voor fondswerving sporen alle volwassenen aan, die door het doopsel tot de kerkgemeenschap behoren om ook betalende leden te worden. In ons bisdom (Breda) geldt daarvoor een adviesbijdrage van €156,00 (peil 2023).

Wat anders?

De leiding van het Bisdom Breda heeft zich al eerder over deze vraag beraden en zij vindt het alleszins redelijk, dat aan ouders die – om welke reden dan ook – afzien van een jaarlijkse deelname aan het parochiefonds niet alleen een bijdrage te vragen b.g.v. huwelijk, jubileum en uitvaart. Daarnaast wordt ook een bijdrage gevraagd voor de vorming, de toerusting en de diensten en alles wat hoort bij het doopsel, de eerste communie en het vormsel voor hun kind. Het bisdom adviseert om aan die ouders bij zo’n gelegenheid één keer per kalenderjaar de adviesbijdrage te vragen. Dat kan ook in maandelijkse termijnen of per kwartaal worden voldaan.
Zo’n bedrag kan slechts éénmaal per jaar geïnd worden, ook als men vanuit het gezin aan meer sacramentele vieringen in hetzelfde jaar deelneemt. Wie als gezin voor een geringer bedrag deelneemt, zal in het betreffende jaar een aanvullende nota ontvangen van het adviesbijdrage verminderd met het reeds betaalde bedrag. De parochie H. Maria Sterre der Zee heeft na rijp beraad ingestemd met deze zienswijze van de bisdomleiding.

Aan wie over te maken?

Ongeacht waar het kind wordt gedoopt, deelneemt aan de eerste communie of gevormd zal worden, dient de bijdrage overgemaakt te worden aan de parochiekerncommissie van de parochiekern waartoe men behoort. Indien men de buiten de parochie H. Maria Sterre der Zee woont, dient de bijdrage overgemaakt te worden aan de parochiekerncommissie van de parochiekern, waar de viering plaatsvindt.

Zijn sacramenten dan alleen te koop?
Neen. Sacramenten zijn nooit te koop. Het bedrag is ook geen verrekening voor alles wat er komt kijken aan menskracht, gebouwen, materiaal e.d. bij de voorbereidingen, maar het is een bijdrage aan het geheel van kosten, die een parochie heeft om haar werk op álle terreinen te kunnen doen.
Het standpunt is en blijft dat de sacramenten voor een ieder toegankelijk dienen te zijn, maar dan dienen we als verantwoordelijke leden van de geloofsgemeenschap dat dan ook financieel mogelijk te maken. Klik hier voor meer informatie.

Tarieven bisdom Breda

  2023
Doop € 156,00
Huwelijksviering € 690,00
Jubileumviering € 345,00
Uitvaartdienst (incl. avondwake) € 690,00
Dienst in het crematorium zonder voorafgaande kerkelijke dienst    € 460,00
Dienst op de begraafplaats zonder voorafgaande kerkelijke dienst     € 460,00
Stipendium (intentie) € 12,00