Beste mensen

Namens de pastorale teams en de parochiebesturen van de drie parochies in Zeeuws-Vlaanderen kan ik u het volgende mededelen:

Onze parochies kennen al langere tijd vacatures in de pastorale teams. Ruim een jaar geleden heeft pastoraal werkster Alexandra de Krijger afscheid genomen van de Andreasparochie en per 1 september neemt pastoraal werkster Chantal van de Walle afscheid van de parochie H. Maria Sterre der Zee. Het aantal priesters binnen onze parochies is erg beperkt. Met het overlijden van pastor Miel Erpelinck in de Elisabeth-parochie is de priesterlijke bediening in onze parochies nog verder onder druk gekomen.

De parochiebesturen van onze parochies spreken al langer met het bisdom over de invulling van de vacatures en versterking van de aanwezigheid van priesters in de pastorale teams. Zij realiseren zich dat het aantal pastorale beroepskrachten in het hele bisdom erg onder druk staat.

180708 Jochem van VelthovenWe zijn dan ook verheugd dat we u kunnen melden dat er per 15 oktober een pastorale beroepskracht aan onze teams wordt toegevoegd. Het gaat om kapelaan Jochem van Velthoven, die drie jaar geleden tot priester is gewijd en die sindsdien werkzaam is geweest in de zes parochies van de regio Alphen-Gilze. Jochem van Velthoven krijgt een benoeming als kapelaan voor de drie parochies. Hij zal vanuit de Elisabeth-parochie, waar hij gaat wonen, ook werkzaam zijn in de Andreasparochie en in de parochie H. Maria Sterre der Zee.  Kapelaan Van Velthoven is voor één dagdeel per week benoemd voor het tiener- en jongerenpastoraat in het bisdom. Dat zal hij blijven doen. Pastor Wiel Wiertz blijft de pastoor voor de drie parochies.

Met de komst van Jochem van Velthoven en zijn inzet in de drie parochies worden ook de andere pastorale beroepskrachten van onze parochies gevraagd om taken te gaan uitvoeren in heel Zeeuws-Vlaanderen. Door die brede inzet worden de vacatures die er in Oost en West Zeeuws-Vlaanderen zijn ontstaan zoveel mogelijk opgevangen. De teamleden spreken nog over de precieze taakverdeling. Wanneer die bepaald is, krijgt u daarover bericht.

In de tweede helft van oktober wordt de presentatieviering van kapelaan Van Velthoven gehouden in de Emmauskerk in Terneuzen. Zodra de dag en het tijdstip daarvan bekend zijn laten wij u dat weten.