st jansteen st gregoriuskoorOprichting

Op 24 februari 1944 werd op initiatief van Wim Bartz, onderwijzer aan de R.K. lagere school te Sint Jansteen, een nieuw Gregoriaans koor opgericht naast het reeds bestaande kerkkoor. Er werd gestart met 32 leden, die onder de bezielende leiding van de oprichter wekelijks de diensten in de parochiekernkerk van de H. Johannes de Doper verzorgden. Het was in die tijd overigens gebruikelijk om de alom bekende meerstemmige missen te zingen.

Doelstelling

Het koor had oorspronkelijk tot taak de verzorging van de meerstemmige H. missen en de opleiding van de jonge koorleden voor het Sint Caeciliakoor, hetwelk onder de leiding stond van meester Roelofs.

Processieconflict

Op 11 juni 1944 ontstond het processieconflict. Beide koren zongen tijdens de processie hun eigen repertoire. Het oude koor nam deze rebellie niet en gooide het bijltje erbij neer. Het nieuwe koor moest vanaf dat moment de gehele koorzang verzorgen. In het begin werd met ondersteuning van het orgel gezongen; een deel van de wisselende gezangen werd gereciteerd. Al spoedig moesten echter alle gezangen gezongen worden en viel de ondersteuning van het orgel noodzakelijkerwijze (immers dirigent en organist waren een en dezelfde persoon) weg. Bij de plechtige diensten werden meerstemmige missen gezongen, o.m. van Kuyper en Nielandt. Het koor kreeg in de jaren erna een goede naam.

Radiomissen

Op 22 juli 1951 werd voor de eerste maal een radiomis voor de K.R.O. verzorgd. Er werd toen de 10de mis na Pinksteren gezongen. Nog 49 radiomissen zouden er volgen.

Dirigenten II

Toen de koorleden besloten toch ten koste van alles door te gaan, vonden ze Anton de Waal, eveneens onderwijzer, bereid om de leiding op zich te nemen, onder de voorwaarde dat de repetities door een voldoende aantal leden zouden worden bezocht. Om dezelfde reden als zijn voorganger nam ook hij na een half jaar, te weten op 2 november 1976, ontslag.

Aan de kritieke toestand kwam een einde toen, na een oproep aan de inwoners van Sint Jansteen, er zich 9 nieuwe leden meldden.
Martin Polspoel werd bereid gevonden de leiding op zich te nemen. Na een moeizame periode van inwerking van de nieuwe leden besloot Martin met het koor door te gaan. Wel besloot hij om in de uitvoering de opvattingen van Cardine, een vooraanstaande voorvechter van het gregoriaans, meer te betrekken. Dit kostte wel een aantal getrouwe leden, maar er bleven genoeg leden over om met het koor door te gaan. Martin Polspoel is tot op heden dirigent van het gregoriaans koor.

N.S.G.V.

Sedert 1955 zijn alle Nederlandse kerkkoren lid van de Nederlandse Sint Gregorius Vereniging (NSGV). Deze vereniging bestaat al meer dan 125 jaar. In ieder bisdom is een diocesane afdeling. Het landelijk bureau is gevestigd in Utrecht.

Logo

Het logo van het koor stelt een zittende Sint Gregorius voor, schrijvend in een psalmenboek. Boven zijn hoofd is een gestileerde duif afgebeeld.

Samenstelling koor

Het huidige koor bestaat uit 12 leden.
Dirigent is Martin Polspoel  en secretaris/penningmeester is Paul Prince.

Activiteiten
Jubilea

Vele leden zijn al tientallen jaren lid.
Op 27 februari 1994 vierde het koor haar 50-jarig jubileum. Het programma vermeldde 's morgens een hoogmis, gecelebreerd door bisschop Hubertus Ernst van Breda met aansluitend een receptie en een gezamenlijke lunch.
's-Middags traden er twee koren uit Utrecht en Oosterhout en om 17.00 uur zong het koor samen met het Gregoriaans Studiekoor in de plaatselijke kerk de vespers van de 2de zondag van de 40-dagentijd. Tijdens de receptie kreeg het koor uit handen van burgemeester A. Kessen de gouden erepenning met oorkonde van de stad Hulst.
Op 29 februari 2004 vierde het koor haar 60-jarig jubileum met een reünie van oud-koorleden. Voorganger was pater W. Weemaes s.m. 's Morgens werd in de kerk een gezongen mis opgenomen voor K.R.O.-radio. 120 Oud-leden meldden zich aan voor de reünie, die op die dag in het Verenigingsgebouw 'De Warande' werd gehouden. Om 17.00 uur werden in de kerk door het koor de vespers van St. Caecilia ten gehore gebracht.
Op 24 februari 2019 vierde het koor haar 75-jarig jubileum. In de kerk van Heikant werden een aantal gregoriaanse gezangen ten gehore gebracht uit de diverse hoogfeesten van het kerkelijk jaar, waarna een receptie werd gehouden in de kerk.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de contactpersoon: Paul Prince