oecumenen kleur

Samenwerking van protestanten en rooms-katholieken is in onze regio een vaste prik.
Oecumenische activiteiten ontwikkelen wij vooral in verband met de rouwzorg, met de vredesdiensten, met de vieringen in De Tragel, met zorg voor gemengde gezinnen en individuele zielzorg waarbij dominee en pastor discreet samenwerken voor het welzijn van hun medechristenen. Er is namelijk meer dat ons bindt dan wat ons scheidt.

Het is van groot belang voor het pastoraat in deze regio en voor het welzijn van protestanten en rooms-katholieken dat er een goede samenwerking bestaat. De spiritualiteit van deze samenwerking werd van katholieke zijde uit nog eens uitvoerig besproken door kardinaal Walter Kasper in zijn boekje : ‘Een handboek voor de spirituele oecumene'.

Het oecumenisch overlegorgaan, gestart op 12 februari 2008 door dominee Overduin en pastor Polet met vrijwilligers van protestantse en rooms-katholieke origine, wil inspirerend zijn en de vinger aan de pols houden van de oecumene in onze
regio. Zij zijn zich er van bewust dat de belangstelling voor de oecumene wakker houden en de nodige initiatieven ontwikkelen een belangrijke christelijke opdracht is : ‘... opdat allen één mogen zijn zoals Gij, Vader in Mij en Ik in U: dat ook zij in ons mogen zijn opdat de wereld gelove dat Gij Mij gezonden hebt' (Joh. 17, 21).

Zij willen dat doen door het gezamenlijk doorgeven van informatie in kerkbladen en door gezamenlijke activiteiten te doen, die samenwerking kunnen bevorderen. Op de publicatieborden wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van actuele zaken.

 Wij informeren u (later) via onze websites: www.rk-kerk-ozvl.nl en www.pgoosthoek.nl

Opgeven

Opgeven kan vooraf bij: