financielecommissie

De parochie van de H. Maria Sterre der Zee heeft een significant jaarlijks budget. Dat budget wordt jaarlijks vastgesteld en het wordt beheerd en uitgegeven door de penningmeester van de parochie. Voor ieder boekjaar wordt daartoe een begroting opgesteld. Na de jaarafsluiting wordt telkens een rekening & verantwoording (R&V) gemaakt. De penningmeester stelt de begroting op en legt verantwoording af over de uitgaven. Hierin wordt hij bijgestaan door de kasbeheerders van de afzonderlijke parochiekernen.

Alle kasbeheerders komen tweemaal per jaar bijeen en wel in maart (voor het goedkeuren van de R&V over het afgelopen boekjaar) en in september (voor het goedkeuren van de begroting voor het komend boekjaar). Uit hun midden kiezen de kasbeheerders bij toerbeurt 2 leden uit, die de financiële commissie (FC) vormen. De FC staat de penningmeester met raad en daad terzijde, wanneer deze de begroting en de R&V opstelt.

De financiële commissie heeft verder tot taak relevante financiële onderwerpen te bespreken, zoals de afstemming van de tarieven voor de begraafplaatsen, de actie Kerkbalans, de afdracht aan de parochie en kan gevraagd en ongevraagd advies geven. De parochie heeft de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid over financiën. Door deze bestuurlijke opzet is de parochie verzekerd van een breed gedragen financieel draagvlak.

gebouwencommissieIn de vergadering van het parochiebestuur H. Maria Sterre der Zee van dinsdag 25 november 2014 is het voorstel van de gebouwencommissie besproken en aangenomen.

Dit advies en het besluit van het parochiebestuur wordt aan de bisschop van Breda voorgelegd. In het voorjaar van 2015 verwacht het parochiebestuur een definitief antwoord op dit plan.

Als u interesse heeft in dit plan klik dan hier om het complete advies te openen.

Vragendossier

Naar aanleiding van het eerste advies van de gebouwencommissie aan het parochiebestuur en de voorlichtingsbijeenkomst van 2 juni 2014 in het Reynaert College zijn er vele vragen, brieven, en e-mails binnengekomen. In het vragendossier zijn alle vragen opgenomen. Ze zijn ingedeeld in categorieën, op de parochiekern en/of de naam van de indiener. Gelijk gestemde vragen zijn voorzien van hetzelfde volgnummer.

Wilt u het volledige vragendossier inzien klik op deze link.

Antwoordendossier

In het antwoordendossier worden alle vragen en reacties beantwoord. Dit antwoordendossier vormt een eenheid met het vragendossier. Deze vragen zijn ingedeeld in categorieën en voorzien van een volgnummer. Het volgnummer van de vragen ziet u voor de tekst in de kantlijn.

Wilt u het volledige antwoordendossier inzien klik op deze link.

gebouwencommissieOp maandag 2 juni 2014 is er een voorlichtings- en discussieavond gehouden, die is georganiseerd door het Parochiebestuur H.Maria Sterre der Zee, het Pastorale team en de gebouwencommissie.

Iedere parochiaan en belangstellenden konden op die avond zijn/haar inbreng leveren aan de discussie over de toekomst van de 13 kerkgebouwen in Oost Zeeuws- Vlaanderen. Deze discussie werd gevoerd naar aanleiding door het uitgebrachte advies van de gebouwencommissie en het Pastorale team.

Alle ingebrachte punten en gestelde vragen zullen onderdeel worden van het bijgestelde advies. In het najaar zal het parochiebestuur tot een definitief advies komen dat aan de bisschop wordt overhandigd.

De bisschop neemt de uiteindelijk beslissing.

Er zijn drie voordrachten gehouden:

gebouwencommissieHet vitaliteitsmodel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Algemeen info, zoals naam, leeftijd en status van het kerkgebouwen
 • Vitaliteit van de geloofsgemeenschap met aantal (betalende) parochianen, kerkbezoek e.d.
 • Financiën, eigen vermogen, geoormerkte gelden, herbouwwaarde
 • Investeringsbehoefte, op basis van rapportage van Monumentenwacht
 • Maximaal te verkrijgen subsidie volgens BRIM
 • Instandhoudingsbehoefte volgens Bisdom
 • Instandhoudingsbehoefte volgens Brinck
 • Baten en lasten t.b.v. gebouwen, beschikbare middelen voor langdurig onderhoud
 • Financiële vitaliteit van de geloofsgemeenschap
 • Betrokkenheid van de parochianen bij het voortbestaan van hun kerkgebouw
 • Toekomstmogelijkheden

Aan de hand van de resultaten van dit model zou iedere parochiekern zelf inzichtelijk moeten krijgen in welke mate zij in staat zijn om zelfstandig hun kerkgebouw in goede staat te brengen en langdurig in goede staat te onderhouden.

Klik hier om het vitaliteits-model in te zien.

gebouwencommissieHet doel van het communicatieplan is:

 • Inzicht geven in de vitale en financiële mogelijkheden van de geloofsgemeenschap(pen)
 • Inzicht geven in de mogelijkheid van de geloofsgemeenschap(pen) met betrekking tot het voortbestaan onder de parochie H. Maria Sterre der Zee met de instandhouding van het kerkgebouw
 • Draagvlak creëren voor de toepassing van “het vitaliteitsmodel”
 • Algehele acceptatie voor de toepassing van “het vitaliteitsmodel”
 • De parochiekerncommissie(s)/parochianen activeren en ondersteunen om vanuit eigen kracht de geloofsgemeenschap te vitaliseren en op te roepen tot activiteit. De voornaamste reden daartoe is dat achteraf niet gezegd of gedacht kan worden “we wilden wel, maar mochten niet”
 • Meten van de effecten van dit communicatieplan a.h.v. een vragenlijst gericht aan alle parochianen en direct betrokkenen.

Klik hier om het communicatieplan Gebouwencommissie in te zien.