WCV leken bijbel brood

De werkgroep liturgie van de parochiekern van de H.Willibrordus bestaat uit een 2 personen.  Zij bereidt de woord- en communievieringen voor en verzorgt zij de verkondiging en liturgie op Allerheiligen of Allerzielen en op Aswoensdag.

In de vieringen gaan altijd 1 of beide leden van de werkgroep voor, waarbij één de overweging of prediking verzorgt.
Verder ziet deze groep het als haar taak om op het terrein van verkondiging en geloofscommunicatie in onze parochiekern, en zo gewenst t.b.v. de parochie H. Maria, Sterre der Zee, alert te zijn op allerlei ontwikkelingen en als klankbord te fungeren voor werkgroepen van woord- en communievieringen in de parochie H.  Maria, Sterre der Zee die dit op prijs stellen”.

De werkgroep vergadert één keer per maand.

Lid

  • Jan de Kort

Begeleider: K. Van de Wiele 

 

gezinsvieringen vierenSinds een aantal jaren wordt er in onze parochiekern regelmatig op zondag om 11.00 uur een gezinsviering gehouden. Deze gezinsviering is bedoeld voor kinderen -ook kleinere kinderen- en hun ouders en andere familieleden, die hen begeleiden. De Woorddienst is vrijwel volledig afgestemd op de kinderen, die op een tapijt voor het altaar zitten en zo actief betrokken worden bij wat daar gebeurt, door een vraaggesprekje, een verhaal of door kinderen voorgelezen teksten. De liturgie wijkt niet af van het gangbare patroon, zodat geen enkele parochiaan zich buitengesloten hoeft te voelen. Het kinderkoor "De Wal-Noten" zingt met pianobegeleiding, terwijl de koorleden zelf regelmatig zorgdragen voor solistische muzikale intermezzi.

Eén van de gezinsvieringen is de kennismakingsviering, waarin de aanstaande Eerste Communicanten aan de parochiekern worden voorgesteld, één van die vieringen is de Eerste Communieviering en één van die vieringen is een nakomviering voor de Eerste Communicanten. De werkgroep zet zich ook in voor het voorbereiden van de liturgie bij gelegenheid van de Eerste Communie.

Data

zondag 24 april 2016, kennismakingsviering
zondag 29 mei 2016, eerste Heilige Communieviering
zondag 26 juni 2016, naviering

De gezinsvieringen worden voorbereid door de werkgroep kinderliturgie. Deze werkgroep houdt zich met meerdere zaken bezig rond kinderliturgie.

gezinsvieringen vieren

In de zomer van 2005 is een start gemaakt met een nieuwe opzet van kinderliturgie in de parochiekern Hulst. Om de inzet van mensen zo goed mogelijk te benutten zijn de werkgroep gezinsmissen en de communiewerkgroep daarom samengevoegd tot de nieuwe werkgroep kinderliturgie.
In de nieuwe opzet werken we met een grote groep part time vrijwilligers. En... het doet ons goed om te zien dat deze nieuwe opzet werkt! We kunnen met trots over een succes spreken! Wat houdt deze nieuwe opzet in? We willen het in het kort uitleggen:

De werkgroep kinderliturgie bestaat ondertussen uit zo'n dertig mensen. Binnen die groep hebben mensen kunnen aangeven waar hun interesse ligt en wat ze wel en niet willen doen. Er zijn mensen die het leuk vinden om teksten voor de gezinsvieringen te zoeken en te maken en de liturgie samen te stellen. Er zijn ook mensen die zich graag in willen zetten voor de catechese en het begeleiden van communicantjes. Ook hebben we een “doe groep” die zich bezighoudt met versieringen en andere praktische zaken rondom de communie. We hebben mensen die het fijn vinden om tijdens de vieringen in de kerk actief te zijn en te lezen bijvoorbeeld. Anderen doen dat liever niet, maar willen wel het secretariaat mbt de communie beheren, typen, kopiëren, vouwen of voor koffie zorgen na de dienst. Voor alle taken hebben we mensen nodig en gelukkig zijn die er nu ook!

Iedereen kan uiteraard zelf zeggen hoeveel tijd men wil investeren. Ook als het gaat om het maken van gezinsvieringen kunnen onze vrijwillig(st)ers aangeven in welke tijd van het jaar zij de meeste tijd hebben of naar welke viering de interesse uitgaat. De enige voorwaarde is dat men minimaal aan de voorbereiding van twee vieringen per jaar meedoet.

kerkgemeenschap thumb

We merken dat deze opzet de mensen ‘fris' houdt, er geen sprake is van sleur en dat de mensen al uitkijken naar de volgende viering waarin ze meehelpen. Dit alles heeft in de afgelopen vieringen zijn vruchten afgeworpen. Ons uitgangspunt is; vieringen maken die dicht bij de mensen staan, met thema's die herkenbaar zijn. Vieringen die warmte en gastvrijheid uitstralen en waar GROTE en kleine mensen zich goed bij voelen.

Op deze manier bereiken wij veelal jonge mensen en gezinnen. En dat is natuurlijk ook onze bedoeling. De sfeer in de kerk is anders dan tijdens de ‘gewone' vieringen. Veel (soms kleine) kinderen in een viering brengen blijdschap en vertedering met zich mee, maar soms ook een beetje “onrust”. Aan de ene kant is dat niet zo erg en het hoeft heus niet muisstil te zijn. Aan de andere kant mogen we wel weten dat we in een kerkruimte zijn, waarin eerbied en respect past. Het is ook belangrijk dat de kinderen dit leren en dat jong en oud rekening houden met elkaar.

De werkgroep voorziet blijkens de grote opkomst van jonge gezinnen in een duidelijke behoefte. Wij zullen graag op de ingeslagen weg doorgaan en we hopen dat de sfeer in onze vieringen iedereen mag aanspreken, jong en oud en dat er van onze vieringen blijdschap en vreugde, maar ook eerbied en respect uitgaat. Van harte welkom dus, want de kerk is van de mensen, de mensen ZIJN de kerk.

Kinderliturgie

 Kinderliturgie en gezinsmissen

hulst 3 banieren

De basiliek van de H. Willibrordus in Hulst heeft een rijke liturgische traditie. Zo heeft zij ook de beschikking over banieren. Dit zijn lange lappen stof in de kleuren rood, wit en geel. Bij grote liturgische feesten en evenementen worden de banieren opgehangen, meestal in de combinaties geel & wit (bijvoorbeeld bij bijzondere kerkelijke feesten, zoals de viering van de Eerste Heilige Communie), geel & rood (bijvoorbeeld bij de viering van het H. Vormsel) of wit & rood (bijvoorbeeld bij de viering van een bijzonder huwelijk). Door hun opvallende kleur en hun plaats in de basiliek zorgen de banieren voor een extra feestelijk dimensie.

Om de banieren op te hangen is een kleine werkgroep opgericht. Deze zorgt ervoor dat de banieren op een hoepel worden bevestigd, worden opgehesen en aan de pilaren worden bevestigd (meestal in het schip van de basiliek voor het torenaltaar). Spoedig na de viering worden de banieren weer neergelaten en opgeborgen. Zo blijven ze in goede staat.

Leden

Werk in uitvoering

Hulst kerkversiering bloemen

De werkgroep ‘Kerkbloemen' heeft de wekelijkse taak de aankleding van de basiliek met bloem en blad te verzorgen.

Zij let daarbij op de aard van de kerkelijke feesten en gedachtenissen en heeft aandacht voor de keuze van de bloemen, welke horen bij de tijd van het jaar.
Bij grootse feesten en gebeurtenissen heeft de groep de kennis en de mogelijkheden om van de versiering een oogstrelend geheel te maken.

Bij huwelijksvieringen wordt het bruidspaar geadviseerd en luistert zij ook naar de wensen van het bruidspaar; datzelfde gebeurt ook wanneer een jubileum wordt gevierd of er een uitvaart wordt gehouden.

Gewoonlijk verricht de groep op vrijdagmiddag haar werkzaamheden in de Basiliek, maar wanneer de omstandigheden dit vragen, wijkt ze uit naar andere dagen. 

Contactpersoon is mw. Heijens.

Leden

Enkele gemaakt bloemstukken

   hulst kerkversiering 1 hulst kerkversiering 2

klik op de foto's voor een vergroting

hulst kerkversiering 3 hulst kerkversiering 4 hulst kerkversiering 5