Openen

parochiekernkennismakingsvieringeerste communieviering  naviering 
Boschkapelle/Hengstdijk  25 maart 19.00 uur 14 mei om 11.00 uur 10 juni 19.00 uur
Clinge 

1 april 19.00 uur

 20 mei om 11.00 uur 24 juni 19.00 uur 
Hulst  19 maart 11.00 uur  23 april om 11.30 uur  21 mei 11.00 uur 
Kloosterzande  2 april 9.30 uur  25 mei om 9.30 uur 25 juni 9.30 uur 
Koewacht 19 maart 9.30 uur  23 april om 9.30 uur geen

Dooprooster voor de periode van november t/m december 2017

doopdatumtijdplaatscatechesevergaderplaatsvoorganger
5 november 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
24 oktober pastorie Hulst Wiel Wiertz
26 november 14.00 uur Kloosterzande 14 november sacristie Kloosterzande Katrien V.d. Wiele
9 december 13.30 uur
14.30 uur
Hulst
Hulst
    S. Steijaert

 

Dooprooster voor de periode van januari t/m december 2018

doopdatumtijdplaatscatechesevergaderplaatsvoorganger
28 januari 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
16 januari pastorie Hulst Ralf Grossert
18 februari 14.00 uur Kloosterzande 6 februari sacristie Kloosterzande Chantal v.d. Walle
25 februari 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
6 februari pastorie Hulst Chantal v.d. Walle
25 maart 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
13 maart pastorie Hulst Chantal v.d. Walle
22 april 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
10 april catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
13 mei 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
1 mei pastorie Hulst Katrien van de Wiele
27 mei 14.00 uur Kloosterzande 15 mei sacristie Kloosterzande Ralf Grossert
10-6-2017
extra doopvierimg
14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
30 mei pastorie Hulst Katrien V.d. Wiele
8 juli 14.00 uur
15.00 uur
Hulst
Hulst
26 juni catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
2 september 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
21 augustus catechese in overleg
afspraak door teamassistente
Wiel Wiertz
16 september 14.00 uur Kloosterzande 4 september sacristie Kloosterzande Ralf Grossert
7 oktober 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
25 september pastorie Hulst Chantal van de Walle
11 november 14.00 uur
15.30 uur
Hulst
Hulst
30 oktober pastorie Hulst Ralf Grossert
25 november 14.00 uur Kloosterzande 13 november sacristie Kloosterzande Katrien V.d. Wiele

 

 

Doopschelpvieringen in de parochie:

Cluster Noord en West: zondag 18 maart 2018 te Hengstdijk – voorganger Ralf Grossert
Cluster Oost en Zuid: zondag 18 maart 2018 te Niew-Namen – voorganger Chantal van de Walle
Cluster Midden: zondag 4 maart 2018 te Hulst – voorganger Katrien Van de Wiele

Dopen in de overige kerken/kapellen is mogelijk op aanvraag via de teamassistente.

sacrament doop

Sacramenten zijn tekens, in woord en gebaar, die we in Jezus’ Naam in de gemeenschap van de Kerk mogen vieren. De sacramenten zijn een paasgeschenk van de levende Heer aan de Kerk: ‘de apostelen trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die hen vergezelden’ (Mc. 16, 20).

In Jezus is God zelf dichtbij ons. Jezus deelde ons leven, gaf zijn leven aan het kruis. Op Pasen is Hij verrezen. Jezus is teruggekeerd naar de hemel. Hij heeft de heilige Geest gegeven als Helper in ons midden. In kracht van die heilige Geest vieren wij de sacramenten, de werkzame tekens van de levende Heer. In de vieringen van de sacramenten ontmoeten wij Jezus zelf. De heilige Gregorius de Grote schreef: ‘Wat zichtbaar was in onze Verlosser is overgegaan in zijn sacramenten'.”

Bisschop Van den Hende

In de Bijbel

In het evangelie geeft Jezus na zijn verrijzenis aan zijn leerlingen de opdracht om te dopen: ‘Gaat en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en leert hun te onderhouden alles wat Ik u bevolen heb' (Mt. 28, 19-20).
Na Pinksteren trekt Petrus rond, in opdracht van de verrezen Heer, om het evangelie aan de mensen bekend te maken: ‘Bekeert u en ieder van u late zich dopen in de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonden' (Hand. 2, 38). De oproep van Petrus bleef niet onbeantwoord: ‘Die zijn woord aannamen lieten zich dopen, zodat op die dag ongeveer drieduizend mensen zich aansloten' (Hand. 2, 41). Ook Paulus liet zich dopen na zijn bekering. Eerst was Paulus iemand die Jezus en zijn leerlingen vervolgde en liet doden. Onderweg naar Damascus werd Paulus in een visioen door de verrezen Jezus aangesproken: ‘waarom vervolgt gij Mij?' (Hand. 9, 4). Paulus kwam tot geloof en hij liet zich dopen (Hand. 9, 18b). Een volgeling van Jezus had aan Paulus gevraagd: ‘Wat aarzelt gij nog? Sta op, laat u dopen en uw zonden afwassen onder aanroeping van zijn Naam' (Hand. 22, 16).

In de liturgie

Het doopsel vindt bij voorkeur plaats op zondag, de dag van de verrijzenis. Wanneer tijdens de eucharistieviering wordt gedoopt, kan de gemeenschap van de parochiekern erbij worden betrokken en wordt de band duidelijker tussen doopsel en eucharistie. Meestal wordt echter een aparte doopviering gehouden, buiten de eucharistie.

De viering van het doopsel begint met het ontvangen van de dopeling(en) en vragen aan de ouders (als kleine kinderen worden gedoopt) of aan de volwassen dopeling zelf. Daarna wordt gelezen uit de heilige Schrift en volgt een korte overweging. De dopeling wordt gedoopt met water, terwijl gezegd wordt: ‘Ik doop jou in de naam van de Vader, en de Zoon en de heilige Geest'.

Na het doopsel volgt de zalving met chrisma op de kruin (bij volwassenen volgt het vormsel: de zalving met chrisma op het voorhoofd).
Een doopkaars wordt ontstoken aan de paaskaars en overhandigd aan de dopeling. Aan het einde wordt het Onze Vader gebeden en volgt de zegen. Eventueel wordt tot slot een dankgebed bij Maria gesproken.

De betekenis

Het doopsel is het eerste sacrament dat je kunt ontvangen. Het doopsel wordt wel de deur van de sacramenten (‘ianua sacramentorum') genoemd. Immers, pas na het ontvangen van het doopsel kun je andere sacramenten ontvangen.
Het doopsel zuivert je van alle zonden die je met je meedraagt (erfzonde) of die je hebt gedaan. Ze worden als het ware van je afgewassen. De pasgedoopte is een nieuwe mens. Het doopsel wordt het ‘bad van de wedergeboorte' genoemd: ‘het oude is voorbij, het nieuwe is al gekomen' (2 Kor. 5, 17).

De doop geeft je de kiem van eeuwig leven: je mag delen in het nieuwe leven van Jezus die verrezen is.
Het doopsel maakt iemand tot lid van de Kerk. Paulus zegt over het doopsel en de gemeenschap van de Kerk: ‘wij zijn door de doop één enkel lichaam geworden' (1 Kor. 12, 13). Een gedoopte is geroepen om met zijn/haar eigen talenten en gaven mee te helpen aan de opbouw van de Kerk en haar opdracht in de wereld. Petrus zegt: ‘Laat uzelf als levende stenen voegen in de bouw van de geestelijke tempel' (1 Petr. 2,5).

Het doopsel is het fundament voor de eenheid van alle christenen. Als een protestant zou willen toetreden tot de Katholieke Kerk dan wordt iemand daarom niet opnieuw gedoopt maar als reeds gedoopte door de zalving van het vormsel in de Kerk opgenomen. Het doopsel is eenmalig want de Heer blijft je trouw, het is onuitwisbaar.

sacrament communie

Voor allen die gedoopt zijn is het noodzakelijk zich te voeden met de communie. Om te groeien heeft een mens voedsel nodig zowel voor het dagelijks leven als voor het geestelijk leven. Het goddelijk leven wordt trouwens niet alleen gevoed door de communie, maar ook door de heilige Schrift. Als gelovigen komen we samen rond de tafel van Jezus om door woord en brood één te blijven met Hem en met elkaar. Communie betekent letterlijk: één zijn met God en met elkaar. Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt het voedsel aangeboden.

Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas meer wordt dan een uiterlijk feest, als die Eerste Communie het begin is van regelmatige volgende kerkgang. Het voorbeeld van de ouders is hierin heel belangrijk. Dat een kind tot misschien lang niet altijd graag naar de kerk gaat, mag geen reden zijn het hierin vrij te laten. In deze ontwikkelingsjaren moet het kind ook heel veel andere dingen doen, die het misschien niet graag doet en die toch goed zijn. Het aanmelden voor de eerste communie gebeurt middels de parochiekern zelf. U kunt zich aanmelden bij de plaatselijke werkgroep. Verantwoordelijke pastor voor de eerste communie is pastor Ch. van de Walle.

U zult tijdens de voorbereidingstijd ook informatie krijgen over de betaling van de jaarlijkse parochiebijdrage. Hierover ontvangt u als ouder een brief met toelichting

Overzicht activiteiten 2017

parochiekernkennismakingsvieringeerste communieviering  naviering 
Boschkapelle/Hengstdijk  25 maart 19.00 uur 14 mei om 11.00 uur 10 juni 19.00 uur
Clinge 

1 april 19.00 uur

 20 mei om 11.00 uur 24 juni 19.00 uur 
Hulst  19 maart 11.00 uur  23 april om 11.30 uur  21 mei 11.00 uur 
Kloosterzande  2 april 9.30 uur  25 mei om 9.30 uur 25 juni 9.30 uur 
Koewacht 19 maart 9.30 uur  23 april om 9.30 uur geen