Clinge kerkbalans

Onze parochiekern houdt jaarlijks de actie ‘kerkbalans'. Dit houdt in dat aan alle parochianen gevraagd wordt een bijdrage te storten om zo gezamenlijk de kosten van een parochiekern te dragen.

Denken we daarbij aan personeelskosten (voorgangers weekendvieringen), onderhoud en verwarming kerkgebouw, onderhoud kerkhof...

Deze actie wordt bekend gemaakt door het verspreiden van een folder (met meer uitleg over het jaarlijkse thema) en onderstaande brief voorzien van een machtigingskaart aan alle ingeschreven parochianen.

De actie loopt in de maand januari maar het spreekt vanzelf dat u het hele jaar door uw bijdrage kan storten. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar!

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zicht wenden tot de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, dhr. Karel Lansu, of tot de parochiekerncontactpersoon, A. de Loos-Brijs.

Het werk voor kerkbalans zoals de bestelling, het printen van de machtigingskaarten, vouwen en in enveloppen steken, rondbrengen en bij betaling verwerken in de computer wordt uitgevoerd door alle leden van de parochiekerncommissie  en door Annemie de Loos-Brijs.

kerkbalans 2Kerbalans 2019

Met deze brief vragen wij uw aandacht voor de actie Kerkbalans 2019.

Deze actie wordt gehouden van 19 januari tot en met 2 februari 2019 en heeft als thema ‘Geef voor je Kerk’ met als doel zoveel mogelijk geld op te halen voor onze plaatselijke kerken.

‘Geef voor je Kerk’ om deze actieve geloofsgemeenschappen te laten zijn waar wij elkaar kunnen ontmoeten in de vieringen en worden bemoedigd en geïnspireerd.

Clinge geschiedenis 01 thumb

Geef om deze geloofsgemeenschappen te laten zijn waar de sacramenten worden bediend en waar iedereen altijd terecht kan voor praktische steun of een luisterend oor.

‘Geef voor je Kerk’ om een inmiddels met rijkssubsidie gerestaureerd gebouw te behouden voor ons dorp, want onderhoud op lange termijn te blijven doen is een vereiste.

‘Geef voor je Kerk’ om initiatieven te kunnen uitvoeren. Denk hierbij bv. aan onze begraafplaats, die een mooie omsluiting is van het kerkgebouw met kerststal en Mariagrot.

Er ligt ook een plan om een kruisweg te realiseren in de nabije omtrek. De samenwerking met de kern Graauw en Nieuw Namen en mogelijk ook De Klinge verdienen onze aandacht.

‘Geef voor je Kerk’ zodat we samen kunnen werken aan een toekomst voor onze geloofsgemeenschap.

Geef daarom aan uw Kerk zodat deze kan blijven voortbestaan.

Het door het bisdom geadviseerde bedrag voor 2019 is € 120 per huishouden, echter u beslist uiteraard zelf welke bijdrage u aan deze actie wilt geven.

Maak uw bijdrage over op banknummer NL37 RABO 0330 4032 14 ten name van parochiekern H. Henricus Clinge.
Wij maken u er op attent dat uw bijdrage aan deze actie wellicht (ten dele) aftrekbaar is voor de belasting. Overweegt u een periodieke gift? Dan kunt u het volledige bedrag aftrekken. Zo krijgt u meer van de belasting terug. Meer informatie op www.kerkbalans.nl.

Mogen we op uw bijdrage rekenen?
Hartelijk bedankt.

Met vriendelijke groet,
Parochiekerncommissie H. Henricus Clinge