kerkbalans

Onze parochiekern houdt jaarlijks de actie ‘kerkbalans'. Dit houdt in dat aan alle parochianen gevraagd wordt een bijdrage te storten om zo gezamenlijk de kosten van een parochiekern te dragen.

Denken we daarbij aan personeelskosten (voorgangers weekendvieringen), onderhoud en verwarming kerkgebouw, onderhoud kerkhof...

Deze actie wordt bekend gemaakt door het verspreiden van een folder (met meer uitleg over het jaarlijkse thema) en onderstaande brief voorzien van een machtigingskaart aan alle ingeschreven parochianen.

De actie loopt in de maand januari maar het spreekt vanzelf dat u het hele jaar door uw bijdrage kan storten. Wij zijn u hiervoor zeer dankbaar!

Mocht u hierover vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u zicht wenden tot de kasbeheerder van de parochiekerncommissie, dhr. Erwin Poppe, of tot de parochiekerncontactpersoon, A. de Loos-Brijs.

Het werk voor kerkbalans zoals de bestelling, het printen van de machtigingskaarten, vouwen en in enveloppen steken, rondbrengen en bij betaling verwerken in de computer wordt uitgevoerd door alle leden van de parochiekerncommissie  en door Annemie de Loos-Brijs.

kerkbalans 2Mijn Kerk

Beste mede-parochianen,

Wij vragen uw aandacht voor de jaarlijkse actie Kerkbalans, welke gehouden wordt van zaterdag 21 januari tot en met 5 februari 2017. Met deze actie willen wij u vragen om ook voor het jaar 2017 de parochie Heilige Maria Sterre der Zee te voorzien van het zo noodzakelijke financiële fundament. U kunt dat doen door uw gift over te maken aan de parochiekern waartoe u behoort.

We hebben al flinke stappen gezet met betrekking tot de eenwording van onze parochie.
Wij allen, de vele katholieken binnen het gebied van de parochie Heilige Maria Sterre der Zee, proberen met elkaar het katholieke leven zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven, gericht op de toekomst.

Clinge geschiedenis 01 thumbHet is van groot belang dat we de liturgie als het belangrijke hart van ons samen-kerk-zijn op goede wijze kunnen vieren. We hebben voorwaarden geschapen om de eucharistie in de kerken met regelmaat te vieren. Tevens is er op andere momenten de mogelijkheid om vierend samen te komen in de kapellen. De pastorale beroepskrachten evenals de leden van de vele werkgroepen doen dat met volle overgave.

Er is veel te doen. Velen doen mee, maar dat kunnen en mogen er altijd meer zijn. Meer mensen die zich vanuit hun geloof aangesproken voelen om hun gaven en talenten aan te bieden aan aspecten van het vele werk in de plaatselijke kerk, in de parochie.

Het afgelopen jaar zijn vanuit de parochiekern H. Henricus Clinge een aantal zaken vermeldenswaardig.Achterin de kerk is een gebedsruimte gerealiseerd, die vanaf 1 januari dagelijks tussen 10 en 16 uur geopend is voor gebed of een bezoekje. Kom zeker eens een keer langs. U bent uiteraard welkom.

  • Door een toegekende subsidie van bijna € 90.000, kunnen we het dak en de goten van de noordbeuk en de kolommen in het interieur helemaal opknappen. De begraafplaats is tiptop in orde gebracht en wordt uitgebreid met een Mariagrot.
  • Naast dat er elk weekend op zaterdag een viering is in onze kerk, worden ook regionale activiteiten vaak in Clinge gehouden; denken we hierbij aan peuter- en kleuterkerk, Feest in de Kerk en de jaarlijkse doopschelpviering.
    Met kerst vieren de kinderen van de basisschool al enkele jaren hun kerstviering in de kerk.

Een bezoek aan de kerk, aan een dienst of de gebedsgroep bevelen we u van harte aan.

Om op deze wijze met elkaar de toekomst tegemoet te kunnen gaan is een financieel fundament noodzakelijk. Gelukkig zijn velen zich hiervan bewust en dragen dan ook bij. Dank daarvoor!
Anderen zijn daarmee gestopt. Dat is jammer. Misschien brengt deze brief, brengen al de ontwikkelingen in de parochie, u op andere gedachten. Wij hopen het van harte! Ieders financiële bijdrage is zeer welkom en zeer gewenst!
U kunt uw bijdrage (adviesbijdrage voor 2017 is € 116) overmaken op rekeningnummer NL37 RABO 0330403214 t.n.v. H. Henricus Clinge. Uiteraard kunt u ervoor kiezen de bijdrage in termijnen te voldoen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw bijdrage! Met vriendelijke groet,
Parochiekerncommissie H. Henricus Clinge